Współpracujemy z ośrodkami akademickimi oraz szkołami średnimi, których studenci i uczniowie odbywają u nas praktyki, podczas których mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a najlepsi z nich, po zakończeniu edukacji, zostają naszymi pracownikami.

Praca/Współpraca z uczelniami

Współpracujemy z ośrodkami akademickimi oraz szkołami średnimi, których studenci i uczniowie odbywają u nas praktyki, podczas których mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a najlepsi z nich, po zakończeniu edukacji, zostają naszymi pracownikami.
 
Organizujemy również spotkania, w ramach których nasi goście mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszej firmy oraz specyfiką pracy, aby móc skonfrontować swoje wyobrażenia z realiami pracy w przedsiębiorstwie farmaceutycznym.
 
Prowadzimy działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia współpracując między innymi z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmacji Przemysłowej., Uniwersytetem Ekonomicznym, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, jak również z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, które kształci przyszłych techników chemików, analityków. Aktywnie bierzemy również udział w Dniach Przedsiębiorczości – czyli programie jednodniowych wizyt w firmach bądź instytucjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Firma angażuje się w aktywności z zakresu odpowiedzialnego biznesu, także w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz wspierania lokalnych rynków pracy. Jednym z elementów tej współpracy jest uczestnictwo w Radzie Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzenia i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rada jako ciało doradczo i opiniodawcze ma na celu miedzy innymi; uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, wspieranie współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ewaluację i doskonalenie programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
Organizacja praktyk i spotkań to niektóre z obszarów realizowanych z pasją i zaangażowaniem we współpracy ze środowiskiem akademickim.
 
W naszej firmie znajdują zatrudnieni osoby, które charakteryzują się między innymi następującymi cechami:

 • umiejętnością wyznaczania celów, zgodnych z celami przedsiębiorstwa, konsekwencją i determinacją w ich realizowaniu oraz powodzeniem w ich osiąganiu,
 • umiejętnością planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętnością wykorzystywania nabytej wiedzy,
 • dążeniem do osiągania wyników i poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań,
 • nieustannym dążeniem do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 
Nowym pracownikom wiedzą i doświadczeniem zawsze służą nasi najlepsi specjaliści. Dbamy o przyjazną atmosferę, ponieważ jesteśmy przekonani, że pracownik który dobrze czuje się w swoim miejscu pracy, jest zaangażowany, co przekłada się na efekty jego pracy.
 
Chętnie przyjmujemy do pracy również doświadczonych pracowników, posiadających kwalifikacje i umiejętności, które mogą wykorzystać w naszym przedsiębiorstwie. Zależy nam na budowaniu długofalowych relacji z naszymi pracownikami, w związku z tym dbamy o ich rozwój oraz o samorealizację. Aby wykorzystać w pełni potencjał naszych pracowników opracowaliśmy wiele narzędzi wspomagających proces zarządzania, który zapewnia zaspokojenie potrzeb dotyczących ich rozwoju zawodowego, łącząc go z potrzebami kadrowymi i celami firmy. Naszym pracownikom możemy zaoferować między innymi stabilne miejsce pracy, przyjazną atmosferę, możliwość rozwoju zawodowego oraz pakiet benefitów i świadczeń socjalnych.

 
 
 
 

 
 
 

Obecnie nie poszukujemy pracowników :

 

– – –

 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi ofertami korporacyjnymi:

KLIKNIJ TUTAJ

 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OCHRONA DANYCH KANDYDATÓW
 
Przedsiębiorstwo Farmaceutycznej Jelfa S.A. jest zobowiązane do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.
 
Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
 
Jelfa S.A. gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadzimy również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w Jelfa S.A. w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.
Jelfa S.A. ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w Jelfa S.A..
Jelfa S.A. może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.
 
W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?
 
Jelfa S.A. ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 • zaplanowania i kierowania biznesem;
 • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących Jelfa S.A. lub uzyskania porady prawnej;
 • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
 • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
 • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej

 
W przypadku, gdy Jelfa S.A. będzie potrzebowała Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosiła Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.
 
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?
 
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Spraw Organizacyjnych Jelfa S.A., kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo Jelfa S.A. wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie Jelfa S.A. zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.
Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych oddziałów Bausch Health w celach rekrutacji w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. Bausch Health jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z Bausch Health pod poniższym adresem: DPO@bausch.com
 
Ochrona Państwa danych osobowych
 
Jelfa S.A. wdrożyła program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.
 
Państwa prawa
 
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.
 
Dalsze informacje
 
Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt ochronadanychosobowych@bauschhealth.com.
Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch Health, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem DPO@bausch.com. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A.
Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
+48 75 64 33 100
+48 75 64 33 102
+48 75 64 33 103