Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA w Jeleniej Górze jest jednym z większych zakładów przemysłowym miasta i regionu. W swej ponad 70 letniej historii współpracowało i nadal wspiera lokalne wydarzenia związane między innymi z ochroną zdrowia, działalnością społeczną czy też po prostu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Aktualności

INFORACJA O REALIZOWANEJ STARTEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra
NIP 6110203055

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy
2021

Realizując obowiązek wynikający z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (Jelfa, Spółka) przedstawia
informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021:


1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Spółka posiada procedury i oparte na codziennej praktyce procesy umożliwiające zarządzanie
i właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W zakresie bieżącej praktyki, Spółka realizuje procesy gwarantujące dochowanie należytej
staranności
, a w szczególności:

 • Weryfikuje dane dotyczące kontrahentów, a w tym:

  • występowanie rachunku bankowego na białej liście lub / i weryfikuje prawidłowość
   rachunku bankowego z kontrahentem
  • rejestrację kontrahenta jako podatnika podatku VAT w Polsce
  • rejestrację kontrahenta UE jako podatnika VAT UE
 • Kompletuje dokumentację dotyczącą WDT i exportu, umożliwiającą prawidłowe zastosowanie
  preferencyjnej stawki VAT
 • Weryfikuje transakcje zakupowe z nierezydentami pod kątem występowania podatku
  u źródła, a w tym:

  • Analizuje transakcje pod kątem występowania obowiązku podatkowego
  • Analizuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Gromadzi dokumentację, a w szczególności certyfikaty rezydencji i oświadczenia
   odbiorcy płatności dotyczące okoliczności związanych z płatnością i statusu podatkowego
   odbiorcy

Ponadto Spółka posiada procedury i regulaminy, w tym m. in.:

 • Procedury korporacyjne SOX (Sarbanes Oxley Compliance), na bazie których wdrożone
  są punkty kontrolne zapewniające prawidłowość procesów i kompletność zapisów
  księgowych, m.in.:

  • Procedura uzgodnienia sald
  • Procedura sprawozdawczości finansowej, konsolidacji i zamknięcia ksiąg, księgowości,
   a w szczególności harmonogram zamknięcia miesiąca, zapewniający, że wszystkie
   dokumenty są zaksięgowane, podatki zaksięgowane, konta rozliczone
  • Procedura środków trwałych
  • Procedura zapasów
  • Procedura płac
  • Procedura procesu P2P
  • Procedura treasury
  • Procedura Phishing
 • Procedury wewnętrzne, które umożliwiają prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków
  podatkowych, m. in.:

  • Procedura zawierania umów zawierająca dokument CAF (CONTRACT APPROVAL
   FORM) wymagany przy zawieraniu każdej umowy
  • Procedura i polityka samochodowa
  • Procedura Akceptacja i rozliczanie wydatków służbowych
  • Polityka zaopatrzenia i zakupów
 • Procedurę MDR, na którą składają się:

  • Ramowa procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku
   przekazywania informacji o schematach podatkowych, oraz
  • Instrukcja MDR

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W 2021r. Spółka nie realizowała form dobrowolnej współpracy z organami KAS. Spółka w
szczególności nie zawierała umów współdziałania, uprzednich porozumień cenowych ani nie
występowała o wydanie opinii zabezpieczających.


2. Informacje:
a) odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka prowadzi w Polsce aktywną działalność gospodarczą i jest polskim rezydentem podatkowym.
W ramach ciążących na niej obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego, w 2021
roku Spółka odprowadzała:

– jako podatnik:

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług
 • cło
 • podatek od nieruchomości

– jako płatnik:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz
 • podatek dochodowy od osób prawnych (podatek u źródła – WHT)

W związku z ciążącymi na niej, jako podatniku i płatniku, obowiązkami podatkowymi, Spółka składała
wymagane prawem deklaracje, zeznania oraz informacje podatkowe a także przygotowywała
wymagane dokumentacje (np. dokumentacja cen transferowych).

Wdrożone przez Spółkę procedury i procesy oraz kompetentny zespół umożliwiły Spółce rzetelne
wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

b) o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, o których mowa wart. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki,
których dotyczą.

W 2021 roku Spółka:
– nie przekazała Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowych (MDR-1), niemniej jedna
informacja odpowiadające informacji MDR-1 złożona przez inny, zagraniczny podmioty z Grupy
Bausch dotyczyła Spółki jako korzystającego – informacja ta dotyczyła podatku dochodowego od osób
prawnych

– przekazała jedną informację korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) – dotyczyła ona
podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami
niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

Podmiot Kraj siedziby Typ transakcji Wartość transakcji
Bausch Health
Ireland Limited
Irlandia Sprzedaż produktów 114 157 492,37 pln
Bausch Health
Magyarország Kft
Węgry Otrzymanie dywidendy 55 003 047,68

pln

Bausch+Lomb OPS
B.V.
Holandia Wypłata dywidendy 363 168 347,20 pln

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Legal Entities Rationalization Project (LER):
W ramach prowadzonego w Grupie Bausch Health globalnego projektu LER mającego na celu
zmniejszenie liczby podmiotów należących do Grupy w 2021 roku nie zostały dokonane planowane
działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki i/lub
jej podmiotów powiązanych
Spin off:
6 sierpnia 2020 r. Grupa Bausch Health ogłosiła plan wdrożenia globalnego Projektu „Spin off”
mającego na celu wyodrębnienie w jej ramach dwóch pionów gospodarczych. Po wdrożeniu:
– Spółka posiadać będzie miała potencjalnie większą liczbę odbiorców, a wolumen jej produkcji i
sprzedaży może ulec zmianom.
– zagraniczny podmiot zależny Spółki posiada mniejszą liczbę podmiotów zależnych w stosunku do
niego (przeniesienie udziałów w spółkach na inne podmioty z Grupy).

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:
Spółka nie składa takich wniosków.
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:
Spółka nie składa takich wniosków
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług:
Spółka nie składa takich wniosków.
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.14):

Spółka nie składa takich wniosków.

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A.
Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
+48 75 64 33 100
+48 75 64 33 102
+48 75 64 33 103